V týdnu od 29.9. -1.10.2021 proběhla Ekologická pobytová exkurze zaměřená na odpadové hospodářství. Tato akce byla financována z velké části z dotačního programu Environmentální vzdělávání, výchova  a osvěta (EVVO). Zúčastnilo se jí 24 žáků ze třídy IE2, pro kterou byla tato akce připravena již v 1. ročníku, ale z důvodu epidemiologické situace mohla být uskutečněna až letos na podzim. Exkurze proběhla v horském městečku Vimperk, který má bohatou historii a leží v srdci Šumavy, na úpatí rozlehlého masívu Boubína.

Stěžejní náplní exkurze byla návštěva Jihoseparu – akciové společnosti, která se zaměřuje na třídění a drcení papíru, plastu i skla a lisování druhotných surovin do balíků a nabízí odborné poradenství v oblasti ekologie. Celý proces zpracování jsme si měli možnost prohlédnout a poslechli jsme si v nové učebně zajímavou přednášku. Následovala návštěva skládky v nedalekém  Pravětíně, kde se nám opět důkladně věnovali a prošli s námi celou skládku i nově budované úložiště odpadu a dostali jsme zde také informaci o tom, jak mají  občané po dlouhých letech možnost vytřídit a předat k dalšímu zpracování biologicky rozložitelné odpady, ze kterých se v místní kompostárně připravuje kompost a zde na skládce v Pravětíně dozrává. Nyní mohou vyrobený kompost použít v městské zeleni, na rekultivaci skládky a v budoucnosti i jako palivo v městské kotelně. Připravují i možnost využití kompostu občany.

Pokaždé jsme se vraceli do volnočasového areálu Vodník, kde jsme byli ubytováni v chatkách s kuchyňkou a sociálním zařízením. Tyto dvě akce doplnila návštěva Ekofarmy  Hajná Hora, kde jsme byli seznámeni s provozem farmy a všichni dostali možnost se svézt na koni.  Na závěr jsme si prošli Arboretum, které se nachází pod zámkem. Vzhledem k horskému rázu městečka a vzhledem k tomu, že naše cíle byly vždy kousek za Vimperkem, měly přesuny sportovní charakter. Po návratu do areálu Vodník, v době osobního volna, měli žáci možnost si zasportovat.