Kontakt

Výchovný poradce – Mgr. Kamila Zelinková, zelinkova@sosvel.cz, telefon 725 158 931 (sekretariát školy)
Konzultační hodiny jsou uvedeny v systému ‚Škola ONLINE‘

Činnosti výchovného poradce

 • Projednává návrh doporučení návštěvy žáků v ŠPZ se zákonnými zástupci
 • Zajišťuje opatření informovaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka
 • Zajišťuje dokumentaci potřebnou ke konzultacím se ŠPZ
 • Kontroluje poskytování podpůrných opatření (PO),
 • Projednává se ŠPZ změny PO, případné ukončení poskytování, žádost o revizi doporučení
 • Vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření ve spolupráci se ŠPZ
 • Sestavuje individuální vzdělávací plán (IVP) pro žáky se SVP ve spolupráci s vyučujícími, třídním učitelem a ŠPZ, SPC a PPP, kontroluje jeho realizaci
 • Koordinuje práce dle PLPP (ve spolupráci s TU) a kontroluje jeho realizaci
 • Kontroluje vedení dokumentace v souvislosti s výchovným poradenstvím
 • Sleduje společné vzdělávání žáků v jednotlivých třídách, pomoc při řešení problémů,
 • Dohlíží nad čerpáním konzultačních hodin a nákupem doporučených učebních pomůcek žáků se SVP
 • Průběžné konzultuje s pracovníky místně příslušných ŠPZ, SPC a PPP a se zákonnými zástupci žáků se SVP případně se zletilými žáky
 • Monitoruje a okamžité řeší problematické chování žáků ve spolupráci s preventistou
 • Spolupracuje s preventistou a ostatními zaměstnanci školy na potlačování sociálně patologických jevů
 • Vzdělává se v oblasti nových metod pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro nadané žáky