počty uchazečů | termíny | přihlášky | kritéria (maturitní a učební obory) | výsledky | zápisové lístky

Všeobecná ustanovení

Přijati budou uchazeči v souladu s §59 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění novely dle zákona č. 178/2016 Sb. Přijímací řízení bude organizováno v souladu s §60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění novely dle zákona č. 178/2016 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Počty přijímaných žáků

Tabulka 1 – Počty přijímaných žáků

kód oboru název RVP název ŠVP přijímací řízení odvolání
maturitní obory
26-41-M/01 Elektrotechnika Počítačové systémy 60 žáků 0
23-45-L/01 Mechanik seřizovač Programátor CNC obráběcích strojů,
Mechatronik
120 žáků 0
18-20-M/01 Informační technologie Informační technologie 60 žáků 0
učební obory
23-56-H/01 Obráběč kovů Obsluha CNC obráběcích strojů 60 žáků 0
23-51-H/01 Strojní mechanik Strojní mechanik 60 žáků 0
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje 60 žáků 0

Organizace přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení pro první kolo

Čtyřleté studijní obory*

Uchazeči se dostaví do školy v daném termínu nejpozději 15 minut před zahájením zkoušky.

1. termín 14. dubna 2021 bez přijímací zkoušky
2. termín 15. dubna 2021 bez přijímací zkoušky

 

náhradní termín
1. termín 10. května 2021 bez přijímací zkoušky
2. termín 11. května 2021 bez přijímací zkoušky

* Dne 19. května bude zveřejněno pořadí přijatých uchazečů

Tříleté studijní obory

1. termín 19.5. 2021 v 8:00 bez přijímací zkoušky
2. termín

Přihlášky

 • Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky (vyhláška MŠMT ČR č. 472/2011 Sb.).
 • V prvním termínu přijímací zkoušky se uchazeč dostaví do školy, kterou má v přihlášce uvedenou na prvním místě, ve druhém termínu se uchazeč dostaví do školy, kterou má v přihlášce uvedenou na druhém místě.
 • Přihláška ke studiu na střední škole ke stažení
 • Vzory tiskopisů jsou zveřejněny na stránkách MŠMT nebo stránkách Cermat
 • Návod pro vyplnění přihlášky
 • Termíny podání přihlášek
  Přihlášku vyplněnou a potvrzenou základní školou a lékařem (kromě oboru Informační technologie) je nutné do školy poslat poštou nebo odevzdat nejpozději do 1. března 2021.

Kritéria přijímacího řízení

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitel Střední odborné školy strojní a elektrotechnické ve Velešíně stanovil v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění zákona č. 178/2017 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. tato kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení:

Čtyřleté studijní (maturitní) obory

Přijímací zkoušky se konat nebudou v případě,

 • že se na konkrétní obor přihlásí méně zájemců, než je kapacita oboru. Vzhledem k vysoké kapacitě všech oborů, předpokládáme tuto možnost jako nejvíce pravděpodobnou.
 • Dne 8. března 2021 bude na stránkách www.sosvel.cz zveřejněn počet přihlášených uchazečů na jednotlivé obory.
 • Pořadí přijatých uchazečů (při nekonání přijímacích zkoušek) bude určeno podle součtu bodů z průměru za vysvědčení za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (viz Tabulka 2).
 • Dne 19. května bude zveřejněno pořadí přijatých uchazečů

Přijímací zkoušky se budou konat v případě,

 • že se na konkrétní obor přihlásí více zájemců, než je kapacita oboru. Složení školní přijímací zkoušky bude z matematiky a českého jazyka
 • Povolené pomůcky ke zkoušce jsou:
  • Psací a rýsovací potřeby (povolená je pouze propiska – nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, musí psát silně a souvisle).
  • Kalkulátory, tabulky, mobilní telefony apod. NEJSOU povoleny.
 • Podrobnější informace
  • Zkouška z matematiky – doba trvání 45 minut
  • Zkouška z českého jazyka – doba trvání 45 minut
  • Okruhy témat z matematiky a vzorové příklady najdete ZDE
  • Okruhy témat z českého jazyka najdete ZDE
 • Výsledné hodnocení přijímaných žáků bude vytvořeno z údajů
  • Počet bodů stanovený součtem bodů z průměrného prospěchu za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (viz Tabulka 2). 
  • Maximální počet bodů za každé pololetí je 40.
  • Za sníženou známku z chování se body odečtou (viz Tabulka 3).
  • Počet bodů získaných z písemné zkoušky
   • matematika – maximální počet bodů je 20
   • český jazyk – maximální počet bodů je 20
  • Výsledný počet bodů za hodnocení obou částí vytvoří pořadí uchazečů o studium sestupně od maximálního počtu – 120 bodů.
  • Minimální počet pro přijetí je 20 bodů
 • V případě shodnosti bodů bude o pořadí uchazeče rozhodovat
  • Známka z matematiky za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ

Tabulka 2 – Určení bodů z průměrného prospěchu (1. pol. 8. a 9. třídy) – Čtyřleté maturitní obory

Hodnota průměru do 1,5 včetně do 2,0 včetně do 2,5 včetně do 3,0 včetně nad 3,0
Počet bodů 40 30 20 10 0

 

Tabulka 3 – Určení bodů – snížená známka z chování – Čtyřleté maturitní obory

Chování uspokojivé (2) – 20 bodů
Chování neuspokojivé (3) – 30 bodů

 

Tříleté učební obory

Přijímací zkoušky se nekonají

Pořadí uchazečů bude vytvořeno z bodů stanovených z průměrného prospěchu za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ sestupně od maximálního počtu bodů – 100 bodů po minimální – 0 bodů.

Výsledné hodnocení přijímaných žáků je vytvořeno ze dvou údajů:

 • Z počtu bodů stanovených z průměrného prospěchu za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, maximální počet bodů v této části – 100 bodů.
 • Podmínkou započítání těchto bodů je výsledné hodnocení „prospěl“ za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (viz Tabulka 4).
 • Za sníženou známku z chování budou odečteny body (viz Tabulka 5).

Tabulka 4 – Určení bodů z průměrného prospěchu (1. pol. 9. třídy) – Tříleté učební obory

Hodnota průměru do 2,0 včetně do 2,5 včetně do 3,0 včetně do 3,5 včetně do 4,0 včetně do 4,5 včetně do 5,0 včetně
Počet bodů 100 80 60 40 20 10 0

 

Tabulka 5 – Určení bodů – snížená známka z chování – Tříleté učební obory

Chování uspokojivé (2) – 20 bodů
Chování neuspokojivé (3) – 30 bodů

 

V případě shodnosti bodů bude o pořadí uchazeče rozhodovat:

 • Známka z matematiky z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ

Výsledky přijímacího řízení – rozhodnutí ředitele

 • Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů pro obory s maturitní zkouškou do 30. 4. 2021.
 • Pro učební obory vzdělávání zveřejní ředitel seznam přijatých uchazečů 22. 4. 2021.
 • Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Přijatí uchazeči rozhodnutí ředitele o přijetí neobdrží, výsledek přijímacího řízení se dozví pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě a na stránkách www.sosvel.cz


Zápisové lístky

 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek.
 • Uchazeč, který je žákem ZŠ obdrží zápisový lístek na své ZŠ. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle trvalého místa pobytu.
 • Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Zápisový lístek se považuje také za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zaniká posledním dnem poslední lhůty rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání cizinců podle §20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. v jeho pozdějších zněních

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

 • platí výše uvedená kritéria pro studijní a učební obory
 • uchazeč nekoná podle §60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. přijímací zkoušku z českého jazyka
 • znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání v daném oboru bude ověřena
 • celkové pořadí uchazeče bude určeno na základě redukovaného pořadí

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

 • platí výše uvedená kritéria pro studijní a učební obory
 • znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání v daném oboru bude ověřena pohovorem

Úprava podmínek pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Všechny informace najdete ZDE.