Přijímací řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“), a vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, vyhlašuje Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527, zastoupená Ing. Bc. Milanem Timkem, první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.

Kritéria přijímacího řízení – 2. kolo

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro následující maturitní obory:

Termín odevzdání přihlášek: 24. května 2024

Kritéria přijímacího řízení 2. kola pro šk. r. 2024/2025

Způsob podání přihlášky:

 • elektronicky v DiPSY do půlnoci 24. května 2024
 • poštou
 • osobně na sekretariát školy

Ve 2. kole se již nedělají jednotné přijímačky, započítají Vaše výsledky z 1. kola.

Organizace přijímacího řízení – 1. kolo

Přihlášky

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat tři přihlášky – vyhláška č. 422/2023 Sb. přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

 • Uchazeč uvede na přihlášku obory podle zájmu o studium (prioritu oborů)
 • Přijímací zkouška se koná ve dvou termínech, žák se dostaví na přijímací zkoušku do školy uvedené na pozvánce
 • Přihláška ke studiu se podává elektronicky pomocí systému DIPSY nebo písemně se všemi přílohami do vybraných škol
 • Termíny podání přihlášek: od 1.-20. 2. 2024
 • Bližší informace naleznete na webové stránce Rodiče – přihlášky na střední školy 2024
 • Termíny a potřebné formuláře najdete na stránce Co je třeba do prváku

Výsledky

Výsledky budou zveřejněny 15. 5. 2024 v systému DIPSY a na našich webových stránkách www.sosvel.cz.

Termíny – čtyřleté studijní obory

Jednotné přijímací zkoušky budou žáci konat z matematiky a českého jazyka dle časového rozvrhu – ke stažení zde na stránkách Cermat. Školní přijímací zkouška se nekoná.

Uchazeči se dostaví do školy v daném termínu nejpozději 15 minut před zahájením zkoušky.

Povolenými pomůckami ke zkoušce jsou:

 • Psací a rýsovací potřeby (povolená je pouze propiska – nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, musí psát silně a souvisle)
 • Kalkulátory, tabulky, mobilní telefony apod. povoleny NEJSOU
1. termín12. dubna 2024jednotná přijímací zkouška
2. termín15. dubna 2024jednotná přijímací zkouška
1. kolo – řádný termín
1. termín29. dubna 2024jednotná přijímací zkouška
2. termín30. dubna 2024jednotná přijímací zkouška
1. kolo – náhradní termín

Termíny – tříleté učební obory

Přijímací zkouška se nekoná.

Počty přijímaných žáků – 1. kolo

kód oborunázev RVPnázev ŠVPpřijímací řízenípotvrzení lékaře
78-42-M/01Technické lyceumKyberbezpečnost a 3D technologie30 žákůne
26-41-M/01ElektrotechnikaPočítačové systémy15 žákůano
23-45-L/01Mechanik seřizovačProgramátor CNC strojů a 3D modelování20 žákůano
23-45-L/01Mechanik seřizovačMechatronika a robotika10 žákůano
18-20-M/01Informační technologieInformační technologie15 žákůne
Maturitní obory
kód oborunázev RVPnázev ŠVPpřijímací řízenípotvrzení lékaře
26-52-H/01Elektromechanik pro zařízení a přístrojeZabezpečovací systémy a fotovoltaika15 žákůano
23-56-H/01Obráběč kovůObsluha CNC obráběcích strojů15 žákůano
23-51-H/01Strojní mechanikMontáž a demontáž strojních zařízeníneotevírá seano
Učební obory

Kritéria přijímacího řízení – 1. kolo

Čtyřleté studijní obory

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka.

Výsledné hodnocení přijímaných žáků je vytvořeno ze dvou údajů:

 • Z počtu bodů stanovených z průměrného prospěchu za 1. pololetí 9. třídy, maximální počet bodů v této části – 67 bodů dle tabulky bodového hodnocení
 • z počtu bodů stanovených z výsledků jednotné přijímací zkoušky, maximální počet bodů v této části – 100 bodů

Výsledný počet bodů bodového hodnocení z obou částí vytvoří pořadí uchazečů o studium sestupně od maximálního počtu – 167 bodů.

Minimální počet bodů nutný pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je stanoven na 25 bodů z jednotné přijímací zkoušky a 25 bodů z průměrného prospěchu za 1. pololetí 9. třídy.

Přehled všech informací k podmínkám 1. kola.

V případě shodnosti bodů bude o pořadí uchazeče rozhodovat:

 1. Vyšší bodové hodnocení testu z matematiky
 2. Vyšší bodové hodnocení testu z českého jazyka
 3. Nižší součet známek z matematiky v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ, 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
 4. Nižší součet známek z českého jazyka v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ, 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ

Tříleté učební obory

Přijímací zkoušky se nekonají

Pořadí uchazečů bude vytvořeno z bodů stanovených z průměrného prospěchu za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ sestupně od maximálního počtu bodů (100 bodů) po minimální (0 bodů) dle tabulky bodového hodnocení.

V případě shodnosti bodů bude o pořadí uchazeče rozhodovat:

 1. Průměr známek na vysvědčení 2. pololetí předposledního ročníku
 2. Průměr známek na vysvědčení 1. pololetí předposledního ročníku
 3. Nižší součet známek z matematiky za předchozí tři pololetí
 4. Nižší součet známek z českého jazyka za předchozí tři pololetí

Bodové hodnocení – maturitní obory

Bodové hodnocení - maturitní obory
Bodové hodnocení – maturitní obory

Bodové hodnocení – učební obory

Zvláštní podmínky pro přijímání uchazečů ve specifických podmínkách

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina

Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří pohovorem a písemným testem.

Cizinec, na něž se opatření Lex Ukrajina vztahuje (cizincem se zde rozumí cizinec, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace), má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Zvláštní podmínky pro přijímání osob vzdělávajících se dlouhodobě v zahraničí

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky.

Zvláštní podmínky pro přijímání osob se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v tomto doporučení.

Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down