základní informace |
kritéria |
přihlášky |
organizace přijímacího řízení |
termíny |
nabídka oborů |
dny otevřených dveří |
kde nás najdete

Přijímací řízení

ve šk.roce 2019/2020 pro přijetí ke studiu ve šk.roce 2020/2021Přijímací řízení – základní informace

Přijati budou uchazeči v souladu s §59 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění novely dle zákona č. 178/2016 Sb. Přijímací řízení bude organizováno v souladu s §60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění novely dle zákona č. 178/2016 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Počty přijímaných žáků

kód oboru název RVP název ŠVP v přijímacím řízení na odvolání
maturitní obory
26-41-M/01 Elektrotechnika Počítačové systémy 40 žáků 0
23-45-L/01 Mechanik seřizovač Programátor CNC obráběcích strojů 40 žáků 0
23-45-L/01 Mechanik seřizovač Mechatronik 40 žáků 0
18-20-M/01 Informační technologie Informační technologie 20 žáků 0
učební obory
23-56-H/01 Obráběč kovů Obsluha CNC obráběcích strojů 30 žáků 0
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje 30 žáků 0

Tabulka 1 – Počty přijímaných žákůPřijímací řízení – organizace


Termíny přijímacího řízení pro první kolo

Čtyřleté studijní obory

Dle časového rozvrhu Jednotné přijímací zkoušky – ke stažení zde.

Uchazeči se dostaví do školy v daném termínu nejpozději 15 minut před zahájením zkoušky

1.termín 14.4.2020 jednotná přijímací zkouška
2.termín 15.4.2020 jednotná přijímací zkouška

náhradní termín

1.termín 13.5.2020 jednotná přijímací zkouška
2.termín 14.5.2019 jednotná přijímací zkouška

Tříleté studijní obory

1.termín 23.4.2019 v 8:00 bez přijímací zkoušky
2.termín 24.4.2019 v 8:00 bez přijímací zkoušky


Přihlášky

 • Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky (vyhláška MŠMT ČR č. 472/2011 Sb.). V prvním termínu přijímací zkoušky se uchazeč dostaví do školy, kterou má v přihlášce uvedenou na prvním místě, ve druhém termínu se uchazeč dostaví do školy, kterou má v přihlášce uvedenou na druhém místě.
 • Vzory tiskopisů jsou zveřejněny na
  http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore nebo zde (.pdf)
 • Termíny podání přihlášek:
  Přihlášku vyplněnou a potvrzenou základní školou a lékařem (kromě oboru Informační technologie) je nutné do školy poslat poštou nebo odevzdat nejpozději do 1. března 2019

Výsledky přijímacího řízení – rozhodnutí ředitele

 • Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů pro obory s maturitní zkouškou do 2 pracovních dnů po termínu zpřístupnění hodnocení Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, tj. nejpozději do 30. 4. 2019. Pro učební obory vzdělávání zveřejní ředitel seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů po termínu konání zkoušky, tj. do 24. 4. 2019.
 • Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Přijatí uchazeči rozhodnutí ředitele o přijetí neobdrží, výsledek přijímacího řízení se dozví pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě a na úřední desce www.sosvel.cz

Nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů.

V pondělí 29. dubna 2019 v čase od 10:00 do 16:00 hod. umožníme v budově školy případným zájemcům, právním zástupcům uchazečů (po předložení průkazu totožnosti) nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů zkoušek CERMATU. Následně dojde k oficiálnímu zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu školy a v prostorách školy.

Zápisové lístky

 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek.
 • Uchazeč, který je žákem ZŠ obdrží zápisový lístek na své ZŠ. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle trvalého místa pobytu.
 • Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Zápisový lístek se považuje také za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zaniká posledním dnem poslední lhůty rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou

Vzor odvolání při nepřijetí uchazeče ke studiu.

 • Vzor odvolání ke stažení zdePřijímací řízení – kritéria

1. Kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitel Střední odborné školy strojní a elektrotechnické ve Velešíně stanovil v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění zákona č. 178/2017 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. Tato kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení:

Čtyřleté studijní (maturitní) obory

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka.

Povolenými pomůckami ke zkoušce jsou:

 • Psací a rýsovací potřeby (povolená je pouze propiska – nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, musí psát silně a souvisle)
 • Kalkulátory, tabulky, mobilní telefony apod. povoleny NEJSOU

Výsledné hodnocení přijímaných žáků je vytvořeno ze dvou údajů:

 • z počtu bodů stanovených z průměrného prospěchu za 1. pololetí 9. tříd, maximální počet bodů v této části – 67 bodů. Podmínkou započítání těchto bodů je výsledné hodnocení „prospěl“ za 1. pololetí školního roku 2018/2019. (viz Tabulka 2)
 • z počtu bodů stanovených z výsledků jednotné přijímací zkoušky, maximální počet bodů v této části – 100 bodů.

Výsledný počet bodů bodového hodnocení z obou částí vytvoří pořadí uchazečů o studium sestupně od maximálního počtu – 167 bodů.

Minimální počet bodů nutný pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je stanoven na 25 bodů z jednotné přijímací zkoušky a 20 bodů z průměrného prospěchu za 1. pololetí 9. třídy.

Hodnota průměru do 1,1 včetně do 1,2 včetně do 1,3 včetně do 1,5 včetně do 1,7 včetně do 1,9 včetně do 2,1 včetně do 2,2 včetně do 2,3 včetně do 2,5 včetně do 2,7 včetně do 3,0 včetně > 3,0
Počet bodů 67 65 63 60 57 52 47 42 37 32 26 20 0

Tabulka 2 – Určení bodů z průměrného prospěchu – Čtyřleté studijní (maturitní) obory

V případě shodnosti bodů bude o pořadí uchazeče rozhodovat:

 • počet bodů z přijímacího testu z matematiky
 • známka z matematiky v 1. pololetí 9. třídy
 • známka z českého jazyka v 1. pololetí 9. třídy
 • známka z cizího jazyka v 1. pololetí 9. třídy (pokud se na základní škole vyučují dva cizí jazyky, známka bude vypočítána jako průměr těchto známek)
 • známka z fyziky v 1. pololetí 9. třídy

Tříleté učební obory

Přijímací zkoušky se nekonají

Pořadí uchazečů bude vytvořeno z bodů stanovených z průměrného prospěchu za 1. pololetí 9. třídy sestupně od maximálního počtu bodů – 100 bodů po minimální – 0 bodů.

Hodnota průměru do 2,2 včetně do 2,4 včetně do 2,6 včetně do 2,8 včetně do 3,0 včetně do 3,2 včetně do 3,4 včetně do 3,6 včetně do 3,8 včetně do 4,0 včetně do 4,5 včetně do 5,0
Počet bodů 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5 0

Tabulka 3 – Určení bodů z průměrného prospěchu – Tříleté učební obory

V případě shodnosti bodů bude o pořadí uchazeče rozhodovat:

 • známka z matematiky v 1. pololetí 9. třídy
 • známka z českého jazyka v 1. pololetí 9. třídy
 • známka z cizího jazyka v 1. pololetí 9. třídy (pokud se na základní škole vyučují dva cizí jazyky, známka bude vypočítána jako průměr těchto známek)
 • známka z fyziky v 1. pololetí 9. třídy

2. Kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Pořadí uchazečů bude vytvořeno z bodů stanovených z průměrného prospěchu za 1. pololetí 9. třídy sestupně od maximálního počtu bodů – 100 bodů po minimální – 0 bodů.

V případě shodnosti bodů bude o pořadí uchazeče rozhodovat:

 • známka z matematiky v 1. pololetí 9. třídy
 • známka z českého jazyka v 1. pololetí 9. třídy
 • známka z cizího jazyka v 1. pololetí 9. třídy (pokud se na základní škole vyučují dva cizí jazyky, známka bude vypočítána jako průměr těchto známek)
 • známka z fyziky v 1. pololetí 9. třídy

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání cizinců podle §20 odst.4 zákona č.561/2004 Sb. v jeho pozdějších zněních.

1. Kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

 • platí výše uvedená kritéria pro studijní a učební obory
 • uchazeč nekoná podle §60 odst.5 zákona č.561/2004 Sb. přijímací zkoušku z českého jazyka
 • znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání v daném oboru bude ověřena
 • celkové pořadí uchazeče bude určeno na základě redukovaného pořadí

2. Kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

 • platí výše uvedená kritéria pro studijní a učební obory
 • znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání v daném oboru bude ověřena pohovorem

Úprava podmínek pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami


https://www.cermat.cz/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni-1404035566.html