počty uchazečů | termíny | přihlášky | kritéria (maturitní a učební obory) | výsledky | zápisové lístky

Přijímací řízení pro přijetí ke studiu ve šk. roce 2022/2023

Kritéria jsou shodná pro všechna kola přijímacího řízení a řídí se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon.) v platném znění, a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o podrobnostech a organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Počty přijímaných žáků

Tabulka 1 – Počty přijímaných žáků

kód oboru název RVP název ŠVP přijímací řízení odvolání
maturitní obory
26-41-M/01 Elektrotechnika Počítačové systémy 35 žáků 0
23-45-L/01 Mechanik seřizovač Programátor CNC strojů a 3D modelování,
Mechatronika a robotika
90 žáků 0
18-20-M/01 Informační technologie Informační technologie 80 žáků 0
učební obory
23-56-H/01 Obráběč kovů Obsluha CNC obráběcích strojů 60 žáků 0
23-51-H/01 Strojní mechanik Montáž a demontáž strojních zařízení 30 žáků 0
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Zabezpečovací systémy a alarmy 60 žáků 0

Organizace přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení pro první kolo

Čtyřleté studijní obory

Uchazeči se dostaví do školy v daném termínu nejpozději 15 minut před zahájením zkoušky. Dle časového rozvrhu Jednotné přijímací zkoušky – ke stažení ZDE.

1. termín 12. dubna 2022 jednotné přijímací zkoušky
2. termín 13. dubna 2022 jednotné přijímací zkoušky

 

náhradní termín
1. termín 10. května 2022 jednotné přijímací zkoušky
2. termín 11. května 2022 jednotné přijímací zkoušky

 

Tříleté studijní obory

Zveřejnění výsledků bude dne 22. 4. 2022.

Dne 4. 5. 2022 proběhne informační schůzka žáků a rodičů ve školní jídelně od 8 hodin.

1. termín 2. termín bez přijímací zkoušky

Přihlášky

 • Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky (vyhláška MŠMT ČR č. 472/2011 Sb.).
 • V prvním termínu přijímací zkoušky se uchazeč dostaví do školy, kterou má v přihlášce uvedenou na prvním místě, ve druhém termínu se uchazeč dostaví do školy, kterou má v přihlášce uvedenou na druhém místě.
 • Přihláška ke studiu na střední škole ke stažení
 • Vzory tiskopisů jsou zveřejněny na stránkách MŠMT nebo stránkách Cermat
 • Návod pro vyplnění přihlášky
 • Termíny podání přihlášek
  • Vyplněnou a potvrzenou přihlášku základní školou a lékařem (kromě oboru Informační technologie) je nutné do školy poslat poštou nebo odevzdat do školy nejpozději do 1. března 2022.

Kritéria přijímacího řízení

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Čtyřleté studijní (maturitní) obory

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka.

Povolenými pomůckami ke zkoušce jsou:

 • Psací a rýsovací potřeby (povolená je pouze propiska – nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, musí psát silně a souvisle)
 • Kalkulátory, tabulky, mobilní telefony apod. povoleny NEJSOU

Výsledné hodnocení přijímaných žáků je vytvořeno ze dvou údajů:

 • z počtu bodů stanovených z průměrného prospěchu za 1. pololetí 9. tříd, maximální počet bodů v této části – 67 bodů. Podmínkou započítání těchto bodů je výsledné hodnocení „prospěl“ za 1. pololetí školního roku 2021/2022. (viz Tabulka 2)
 • z počtu bodů stanovených z výsledků jednotné přijímací zkoušky, maximální počet bodů v této části – 100 bodů.

Tabulka 2 – Určení bodů z průměrného prospěchu – čtyřleté maturitní obory

Hodnota průměru do 1,1 včetně do 1,2 včetně do 1,3 včetně do 1,5 včetně do 1,7 včetně do 1,9 včetně do 2,1 včetně do 2,2 včetně do 2,3 včetně do 2,5 včetně do 2,7 včetně do 3,0 včetně > 3,0
Počet bodů 67 65 63 60 57 52 47 42 37 32 26 20 0

Tabulka 3 – Určení bodů – snížená známka z chování – čtyřleté maturitní obory

Hodnocení chování

Odečet bodů

Chování uspokojivé

– 20 bodů

Chování neuspokojivé

-30 bodů

Výsledný počet bodů bodového hodnocení z obou částí vytvoří pořadí uchazečů o studium sestupně od maximálního počtu – 167 bodů.

Minimální počet bodů nutný pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je stanoven na 25 bodů z jednotné přijímací zkoušky a 20 bodů z průměrného prospěchu za 1. pololetí 9. třídy.

V případě shodnosti bodů bude o pořadí uchazeče rozhodovat:

 • počet bodů z přijímacího testu z matematiky
 • známka z matematiky v 1. pololetí 9. třídy
 • známka z českého jazyka v 1. pololetí 9. třídy
 • známka z cizího jazyka v 1. pololetí 9. třídy (pokud se na základní škole vyučují dva cizí jazyky, známka bude vypočítána jako průměr těchto známek)
 • známka z fyziky v 1. pololetí 9. třídy

Tříleté učební obory

Přijímací zkoušky se nekonají

Pořadí uchazečů bude vytvořeno z bodů stanovených z průměrného prospěchu za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ sestupně od maximálního počtu bodů – 100 bodů po minimální – 0 bodů.

Tabulka 4 – Určení bodů z průměrného prospěchu – tříleté učební obory

Hodnota průměru do 2,2 včetně do 2,4 včetně do 2,6 včetně do 2,8 včetně do 3,0 včetně do 3,2 včetně do 3,4 včetně do 3,6 včetně do 3,8 včetně do 4,0 včetně do 4,5 včetně do 5,0 včetně
Počet bodů 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5 0

Tabulka 5 – Určení bodů – snížená známka z chování – tříleté učební obory

Hodnocení chování

Odečet bodů

Chování uspokojivé

– 20 bodů

Chování neuspokojivé

-30 bodů

V případě shodnosti bodů bude o pořadí uchazeče rozhodovat:

 • známka z matematiky v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
 • známka z českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
 • známka z cizího jazyka v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (pokud se na základní škole vyučují dva cizí jazyky, známka bude vypočítána jako průměr těchto známek)
 • známka z fyziky v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Pořadí uchazečů bude vytvořeno z bodů stanovených z průměrného prospěchu za 1. pololetí posledního ročníku sestupně od maximálního počtu bodů po minimální počet bodů:

 • Podmínkou započítání těchto bodů je výsledné hodnocení „prospěl“ za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (viz Tabulka č. 2 pro maturitní obory, Tabulka č. 4 pro učební obory).
 • Za sníženou známku z chování budou odečteny body (viz Tabulka č. 3 pro maturitní obory, Tabulka č. 5 pro učební obory).

V případě shodnosti bodů bude o pořadí uchazeče rozhodovat:

 • známka z matematiky v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
 • známka z českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
 • známka z cizího jazyka v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (pokud se na základní škole vyučují dva cizí jazyky, známka bude vypočítána jako průměr těchto známek)
 • známka z fyziky v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ

Výsledky přijímacího řízení – rozhodnutí ředitele

 • Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů pro obory s maturitní zkouškou do 2 pracovních dnů po termínu zpřístupnění hodnocení Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, tj. nejpozději do 28. 4. 2022.
 • Pro učební obory vzdělávání zveřejní ředitel seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů po termínu konání zkoušky.
 • Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Přijatí uchazeči rozhodnutí ředitele o přijetí neobdrží, výsledek přijímacího řízení se dozví pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách www.sosvel.cz – přijímací řízení.


Zápisové lístky

 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek.
 • Uchazeč, který je žákem ZŠ obdrží zápisový lístek na své ZŠ. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle trvalého místa pobytu.
 • Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Zápisový lístek se považuje také za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zaniká posledním dnem poslední lhůty rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání).

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání cizinců podle §20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. v jeho pozdějších zněních

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

 • platí výše uvedená kritéria pro studijní a učební obory
 • uchazeč nekoná podle §60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. přijímací zkoušku z českého jazyka
 • znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání v daném oboru bude ověřena pohovorem
 • celkové pořadí uchazeče bude určeno na základě redukovaného pořadí

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

 • platí výše uvedená kritéria pro studijní a učební obory
 • znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání v daném oboru bude ověřena pohovorem