Přijímací řízení

Předpokládané počty přijímaných žáků

Maturitní obory

kód oborunázev RVPnázev ŠVPpřijímací řízeníodvolání
26-41-M/01ElektrotechnikaPočítačové systémy45 žáků0
23-45-L/01Mechanik seřizovačProgramátor CNC strojů a 3D modelování,
Mechatronika a robotika
80 žáků0
18-20-M/01Informační technologieInformační technologie45 žáků0
Maturitní obory

Učební obory

kód oborunázev RVPnázev ŠVPpřijímací řízeníodvolání
23-56-H/01Obráběč kovůObsluha CNC obráběcích strojů60 žáků0
23-51-H/01Strojní mechanikMontáž a demontáž strojních zařízení30 žáků0
26-52-H/01Elektromechanik pro zařízení a přístrojeZabezpečovací systémy a alarmy50 žáků0
Učební obory

Organizace přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení pro první kolo

Čtyřleté studijní obory

Jednotné přijímací zkoušky budou žáci konat z matematiky a českého jazyka dle časového rozvrhu určeného Cermatem.

Uchazeči se dostaví do školy v daném termínu nejpozději 15 minut před zahájením zkoušky.

1. termín13. dubna 2023jednotná přijímací zkouška
2. termín14. dubna 2023jednotná přijímací zkouška
náhradní termín
1. termín10. května 2023jednotná přijímací zkouška
2. termín11. května 2023jednotná přijímací zkouška

Tříleté studijní obory

1. termín2. termínbez přijímací zkoušky

Přihlášky

 • Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky (vyhláška MŠMT ČR č. 472/2011 Sb.).
 • V prvním termínu přijímací zkoušky se uchazeč dostaví do školy, kterou má v přihlášce uvedenou na prvním místě, ve druhém termínu se uchazeč dostaví do školy, kterou má v přihlášce uvedenou na druhém místě.
 • Přihláška ke studiu na střední škole ke stažení
 • Vzory tiskopisů jsou zveřejněny na stránkách Cermat
 • Návod pro vyplnění přihlášky na stránkách Cermat
 • Termíny podání přihlášek
  • Vyplněnou a potvrzenou přihlášku základní školou a lékařem (kromě oboru Informační technologie) je nutné do školy poslat poštou nebo odevzdat do školy nejpozději do 1. března 2023.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

1. kolo přijímacího řízení

Čtyřleté studijní obory

Podmínkou pro přijetí žáka je:

 • Výsledné hodnocení „prospěl“ za 1. pololetí 9. třídy
 • Z předmětu matematika nesmí být žák hodnocen horší známkou než 3 (dobře) z 1. pol. 9. třídy

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka.

Povolenými pomůckami ke zkoušce jsou:

 • Psací a rýsovací potřeby (povolená je pouze propiska – nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, musí psát silně a souvisle)
 • Kalkulátory, tabulky, mobilní telefony apod. povoleny NEJSOU

Výsledné hodnocení přijímaných žáků je vytvořeno ze dvou údajů:

 • Z počtu bodů stanovených z průměrného prospěchu za 1. pololetí 9. třídy, maximální počet bodů v této části – 67 bodů (viz Tabulka 2).
 • Z počtu bodů stanovených z výsledků jednotné přijímací zkoušky, maximální počet bodů v této části – 100 bodů.

Výsledný počet bodů bodového hodnocení z obou částí vytvoří pořadí uchazečů o studium sestupně od maximálního počtu – 167 bodů.

Minimální počet bodů nutný pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je stanoven na 25 bodů z jednotné přijímací zkoušky a 20 bodů z průměrného prospěchu za 1. pololetí 9. třídy.

V případě shodnosti bodů bude o pořadí uchazeče rozhodovat:

 • počet bodů z přijímacího testu z matematiky
 • známka z matematiky v 1. pololetí 9. třídy
 • známka z českého jazyka v 1. pololetí 9. třídy
 • známka z cizího jazyka v 1. pololetí 9. třídy (pokud se na základní škole vyučují dva cizí jazyky, známka bude vypočítána jako průměr těchto známek)
Hodnota průměrudo 1,1 včetnědo 1,2 včetnědo 1,3 včetnědo 1,5 včetnědo 1,7 včetnědo 1,9 včetnědo 2,1 včetnědo 2,2 včetnědo 2,3 včetně> 2,3
Počet bodů6765636057524735200
Tabulka 2 – Určení bodů z průměrného prospěchu – čtyřleté maturitní obory
Hodnocení chováníOdečet bodů
Chování uspokojivé-20 bodů
Chování neuspokojivé-30 bodů
Tabulka 3 – Určení bodů – snížená známka z chování – čtyřleté maturitní obory

Tříleté učební obory

Přijímací zkoušky se nekonají

Pořadí uchazečů bude vytvořeno z bodů stanovených z průměrného prospěchu za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ sestupně od maximálního počtu bodů (100 bodů) po minimální (0 bodů).

Podmínkou započítání těchto bodů je výsledné hodnocení „prospěl“ za 1. pololetí školního roku 2022/2023 (viz Tabulka 4).

Hodnota průměrudo 2,2 včetnědo 2,4 včetnědo 2,6 včetnědo 2,8 včetnědo 3,0 včetnědo 3,2 včetnědo 3,4 včetnědo 3,6 včetnědo 3,8 včetnědo 4,0 včetnědo 4,5 včetnědo 5,0 včetně
Počet bodů10090807060504030201050
Tabulka 4 – Určení bodů z průměrného prospěchu – tříleté učební obory
Hodnocení chováníOdečet bodů
Chování uspokojivé-20 bodů
Chování neuspokojivé-30 bodů
Tabulka 5 – Určení bodů – snížená známka z chování – tříleté učební obory

V případě shodnosti bodů bude o pořadí uchazeče rozhodovat:

 • známka z matematiky v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
 • známka z českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
 • známka z cizího jazyka v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (pokud se na základní škole vyučují dva cizí jazyky, známka bude vypočítána jako průměr těchto známek)

2. kolo přijímacího řízení

Pořadí uchazečů bude vytvořeno z bodů stanovených z průměrného prospěchu za 1. pololetí posledního ročníku sestupně od maximálního počtu bodů po minimální počet bodů:

 • Podmínkou započítání těchto bodů je výsledné hodnocení „prospěl“ za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (viz Tabulka č. 2 pro maturitní obory, Tabulka č. 4 pro učební obory).
 • Za sníženou známku z chování budou odečteny body (viz Tabulka č. 3 pro maturitní obory, Tabulka č. 5 pro učební obory).

V případě shodnosti bodů bude o pořadí uchazeče rozhodovat:

 • známka z matematiky v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
 • známka z českého jazyka v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
 • známka z cizího jazyka v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (pokud se na základní škole vyučují dva cizí jazyky, známka bude vypočítána jako průměr těchto známek)

Výsledky přijímacího řízení – rozhodnutí ředitele

 • Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů pro obory s maturitní zkouškou do 2 pracovních dnů po termínu zpřístupnění hodnocení Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, tj. nejpozději do 3. 5. 2023.
 • Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Přijatí uchazeči rozhodnutí ředitele o přijetí neobdrží, výsledek přijímacího řízení se dozví pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách naší školy.

Zápisové lístky

 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek.
 • Uchazeč, který je žákem ZŠ obdrží zápisový lístek na své ZŠ. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle trvalého místa pobytu.
 • Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Zápisový lístek se považuje také za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zaniká posledním dnem poslední lhůty rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání).

Zvláštní podmínky pro přijímání uchazečů ve specifických podmínkách

1. kolo přijímacího řízení

Zvláštní podmínky pro přijímání cizinců podle Lex Ukrajina

Při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem.

Cizinec, na něž se opatření Lex Ukrajina vztahuje (cizincem se zde rozumí cizinec, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace), má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Zvláštní podmínky pro přijímání osob vzdělávajících se dlouhodobě v zahraničí

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky.

Zvláštní podmínky pro přijímání osob se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v tomto doporučení.

2. kolo přijímacího řízení

 • platí výše uvedená kritéria pro studijní a učební obory
 • znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání v daném oboru bude ověřena pohovorem
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down