počty uchazečů | termíny | přihlášky | výsledky | zápisové lístky | kritéria

Všeobecná ustanovení

Přijati budou uchazeči v souladu s §59 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění novely dle zákona č. 178/2016 Sb. Přijímací řízení bude organizováno v souladu s §60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění novely dle zákona č. 178/2016 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Počty přijímaných žáků

kód oboru název RVP název ŠVP přijímací řízení odvolání
maturitní obory
26-41-M/01 Elektrotechnika Počítačové systémy 60 žáků 0
23-45-L/01 Mechanik seřizovač Programátor CNC obráběcích strojů,
Mechatronik
120 žáků 0
18-20-M/01 Informační technologie Informační technologie 60 žáků 0
učební obory
23-56-H/01 Obráběč kovů Obsluha CNC obráběcích strojů 60 žáků 0
23-51-H/01 Strojní mechanik Strojní mechanik 60 žáků 0
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje 60 žáků 0

Tabulka 1 – Počty přijímaných žáků

Organizace přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení pro první kolo

Čtyřleté studijní obory

Uchazeči se dostaví do školy v daném termínu nejpozději 15 minut před zahájením zkoušky.

1. termín 12. dubna 2021 jednotná přijímací zkouška
2. termín 13. dubna 2021 jednotná přijímací zkouška

 

náhradní termín
1. termín 12. května 2021 jednotná přijímací zkouška
2. termín 13. května 2021 jednotná přijímací zkouška

 

Tříleté studijní obory

1. termín 22. 4. 2021 v 8:00 bez přijímací zkoušky
2. termín

Přihlášky

 • Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky (vyhláška MŠMT ČR č. 472/2011 Sb.). V prvním termínu přijímací zkoušky se uchazeč dostaví do školy, kterou má v přihlášce uvedenou na prvním místě, ve druhém termínu se uchazeč dostaví do školy, kterou má v přihlášce uvedenou na druhém místě.
 • Přihláška ke studiu na střední škole ke stažení
 • Termíny podání přihlášek:
  Přihlášku vyplněnou a potvrzenou základní školou a lékařem (kromě oboru Informační technologie) je nutné do školy poslat poštou nebo odevzdat nejpozději do 1. března 2021.

Výsledky přijímacího řízení – rozhodnutí ředitele

 • Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů pro obory s maturitní zkouškou do 2 pracovních dnů po termínu zpřístupnění hodnocení Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, tj. nejpozději do 28. 4. 2021.
 • Pro učební obory vzdělávání zveřejní ředitel seznam přijatých uchazečů 22. 4. 2021.
 • Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Přijatí uchazeči rozhodnutí ředitele o přijetí neobdrží, výsledek přijímacího řízení se dozví pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě a na úřední desce www.sosvel.cz

Nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů

Dne 29. dubna 2021 v čase od 10:00 do 14:30 hod. umožníme v budově školy případným zájemcům, právním zástupcům uchazečů (po předložení průkazu totožnosti) nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů zkoušek CERMATU. Následně dojde k oficiálnímu zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu školy a v prostorách školy.

Zápisové lístky

 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek.
 • Uchazeč, který je žákem ZŠ obdrží zápisový lístek na své ZŠ. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle trvalého místa pobytu.
 • Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Zápisový lístek se považuje také za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zaniká posledním dnem poslední lhůty rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení budou stanovena během měsíce ledna. V případě, že se na konkrétní obor přihlásí méně zájemců, než je kapacita oboru, přijímací zkoušky se konat nebudou.