základní informace | organizace přijímacího řízení | termíny | přihlášky | kritéria

Přijímací řízení pro přijetí ke studiu ve šk. roce 2020/2021 – základní informace

Přijati budou uchazeči v souladu s §59 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění novely dle zákona č. 178/2016 Sb. Přijímací řízení bude organizováno v souladu s §60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění novely dle zákona č. 178/2016 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Počty přijímaných žáků

kód oboru název RVP název ŠVP přijímací řízení odvolání
maturitní obory
26-41-M/01 Elektrotechnika Počítačové systémy 45 žáků 0
23-45-L/01 Mechanik seřizovač Programátor CNC obráběcích strojů,
Mechatronik
65 žáků 0
18-20-M/01 Informační technologie Informační technologie 40 žáků 0
učební obory
23-56-H/01 Obráběč kovů Obsluha CNC obráběcích strojů 45 žáků 0
23-51-H/01 Strojní mechanik Strojní mechanik 20 žáků 0
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje 45 žáků 0

Tabulka 1 – Počty přijímaných žáků

Přijímací řízení – organizace

Termíny přijímacího řízení pro první kolo

Čtyřleté studijní obory


Uchazeči se dostaví do školy v daném termínu nejpozději 15 minut před zahájením zkoušky.

1. termín 8.6.2020 jednotná přijímací zkouška
2. termín zrušen jednotná přijímací zkouška

 

náhradní termín
1. termín 13.5.2020* jednotná přijímací zkouška
2. termín zrušen jednotná přijímací zkouška

 

Tříleté studijní obory

1. termín 22.4.2020 v 8:00* bez přijímací zkoušky
2. termín

*Dle rozhodnutí MŠMT ze dne 23. března 2020 proběhne pouze jeden termín a jeden náhradní termín zkoušky (ten bude brzy upřesněn).

Přihlášky

 • Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky (vyhláška MŠMT ČR č. 472/2011 Sb.). V prvním termínu přijímací zkoušky se uchazeč dostaví do školy, kterou má v přihlášce uvedenou na prvním místě, ve druhém termínu se uchazeč dostaví do školy, kterou má v přihlášce uvedenou na druhém místě.
 • Vzory tiskopisů jsou zveřejněny na
  http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
 • Termíny podání přihlášek:
  Přihlášku vyplněnou a potvrzenou základní školou a lékařem (kromě oboru Informační technologie) je nutné do školy poslat poštou nebo odevzdat nejpozději do 1. března 2020

Výsledky přijímacího řízení – rozhodnutí ředitele

 • Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů pro obory s maturitní zkouškou do 2 pracovních dnů po termínu zpřístupnění hodnocení Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, tj. nejpozději do 30.4.2020.
 • Pro učební obory vzdělávání zveřejní ředitel seznam přijatých uchazečů 22.4.2020.
 • Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Přijatí uchazeči rozhodnutí ředitele o přijetí neobdrží, výsledek přijímacího řízení se dozví pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě a na úřední desce www.sosvel.cz

Nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů.

29.dubna 2020 v čase od 10:00 do 14:30 hod.* umožníme v budově školy případným zájemcům, právním zástupcům uchazečů (po předložení průkazu totožnosti) nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů zkoušek CERMATU. Následně dojde k oficiálnímu zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu školy a v prostorách školy.

* Termín bude upřesněn

Zápisové lístky

 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek.
 • Uchazeč, který je žákem ZŠ obdrží zápisový lístek na své ZŠ. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle trvalého místa pobytu.
 • Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Zápisový lístek se považuje také za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zaniká posledním dnem poslední lhůty rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Přijímací řízení – kritéria

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitel Střední odborné školy strojní a elektrotechnické ve Velešíně stanovil v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění zákona č. 178/2017 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. Tato kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení:

Čtyřleté studijní (maturitní) obory

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka.

Povolenými pomůckami ke zkoušce jsou:

 • Psací a rýsovací potřeby (povolená je pouze propiska – nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, musí psát silně a souvisle)
 • Kalkulátory, tabulky, mobilní telefony apod. povoleny NEJSOU

Výsledné hodnocení přijímaných žáků je vytvořeno ze dvou údajů:

 • z počtu bodů stanovených z průměrného prospěchu za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, maximální počet bodů v této části – 67 bodů.
  • Podmínkou započítání těchto bodů je výsledné hodnocení „prospěl“ za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (viz Tabulka 2)
  • Za sníženou známku z chování budou odečteny body (viz Tabulka 3)
 • z počtu bodů stanovených z výsledků jednotné přijímací zkoušky, maximální počet bodů v této části – 100 bodů.

Výsledný počet bodů bodového hodnocení z obou částí vytvoří pořadí uchazečů o studium seřazené sestupně od maximálního počtu – 167 bodů.

Minimální počet bodů nutný pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je stanoven na 25 bodů z jednotné přijímací zkoušky a 20 bodů z průměrného prospěchu za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.

V případě shodnosti bodů bude o pořadí uchazeče rozhodovat:

 • počet bodů z přijímacího testu z matematiky
 • známka z matematiky z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
 • známka z českého jazyka z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
Hodnota průměru do 1,1 včetně do 1,2 včetně do 1,3 včetně do 1,5 včetně do 1,7 včetně do 1,9 včetně do 2,1 včetně do 2,2 včetně do 2,3 včetně do 2,5 včetně do 2,7 včetně do 3,0 včetně > 3,0
Počet bodů 67 65 63 60 57 52 47 42 37 32 26 20 0

Tabulka 2 – Určení bodů z průměrného prospěchu – Čtyřleté maturitní obory

Chování uspokojivé (2) – 20 bodů
Chování neuspokojivé (3) – 30 bodů

Tabulka 3 – Určení bodů – snížená známka z chování – Čtyřleté maturitní obory

Tříleté učební obory

Přijímací zkoušky se nekonají

Pořadí uchazečů bude vytvořeno z bodů stanovených z průměrného prospěchu za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ sestupně od maximálního počtu bodů – 100 bodů po minimální – 0 bodů.

Výsledné hodnocení přijímaných žáků je vytvořeno ze dvou údajů:

 • z počtu bodů stanovených z průměrného prospěchu za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, maximální počet bodů v této části – 100 bodů.
  • Podmínkou započítání těchto bodů je výsledné hodnocení „prospěl“ za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (viz Tabulka 4)
  • Za sníženou známku z chování budou odečteny body (viz Tabulka 5)
Hodnota průměru do 2,2 včetně do 2,4 včetně do 2,6 včetně do 2,8 včetně do 3,0 včetně do 3,2 včetně do 3,4 včetně do 3,6 včetně do 3,8 včetně do 4,0 včetně do 4,5 včetně do 5,0
Počet bodů 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5 0

Tabulka 4 – Určení bodů z průměrného prospěchu – Tříleté učební obory

Chování uspokojivé (2) – 20 bodů
Chování neuspokojivé (3) – 30 bodů

Tabulka 5 – Určení bodů – snížená známka z chování – Čtyřleté maturitní obory

V případě shodnosti bodů bude o pořadí uchazeče rozhodovat:

 • známka z matematiky z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
 • známka z českého jazyka z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Pořadí uchazečů bude vytvořeno z bodů stanovených z průměrného prospěchu za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ sestupně od maximálního počtu bodů – 100 bodů po minimální – 0 bodů.

 • Podmínkou započítání těchto bodů je výsledné hodnocení „prospěl“ za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (viz Tabulka č. 2 pro maturitní obory, tabulka č. 4 pro učební obory).
 • Za sníženou známku z chování budou odečteny body (viz Tabulka č. 3 pro maturitní obory, tabulka č. 5 pro učební obory).

V případě shodnosti bodů bude o pořadí uchazeče rozhodovat:

 • počet bodů z přijímacího testu z matematiky
 • známka z matematiky z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
 • známka z českého jazyka z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání cizinců podle §20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. v jeho pozdějších zněních.

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 • platí výše uvedená kritéria pro studijní a učební obory
 • uchazeč nekoná podle §60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. přijímací zkoušku z českého jazyka
 • znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání v daném oboru bude ověřena ústním pohovorem u ředitele školy
 • celkové pořadí uchazeče bude určeno na základě redukovaného pořadí

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 • platí výše uvedená kritéria pro studijní a učební obory
 • znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání v daném oboru bude ověřena pohovorem ústním pohovorem u ředitele školy

Úprava podmínek pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami


https://www.cermat.cz/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni-1404035566.html