Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší škole poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky. Naše škola vychází rodičům i studentům maximálně vstříc při řešení problémových situací.

K hlavním cílům ŠPP také patří iniciace aktivit, které vedou:

 • k vylepšení sociálního klimatu školy – adaptační kurz, společný pobyt, soutěže apod. a sledování účinnosti preventivních programů
 • posílení pozitivních vztahů a spolupráci mezi všemi subjekty školy
 • vytvoření základny primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
 • zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • prohloubit a zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči

Činnost ŠPP je legislativně zakotvena ve vyhlášce č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.

Členové školního poradenského pracoviště
Výchovný poradce Mgr. Kamila Zelinková, zelinkova@sosvel.cz;
asistentka: Ing. Miroslava Vrážková, vrazkova@sosvel.cz
Školní metodik prevence Mgr. Alena Svobodová, svobodova@sosvel.cz
Kariérový poradce Mgr. Dita Raynochová, raynochova@sosvel.cz

Výchovné poradenství

Výběr hlavních činností VP:

 • koordinuje práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování
 • ve spolupráci s pedagogicko–psychologickou poradnou připravuje, koordinuje a zajišťuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytuje poradenskou pomoc pedagogům při řešení problémů žáků
 • zajišťuje systematickou péči pro žáky s neprospěchem, prevence školní neúspěšnosti
 • zajišťuje systematickou péči o nadané žáky
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele

Konzultační hodiny:
Každé úterý od 13:05 do 13:50 hod. nebo kdykoli po předchozí domluvě (viz Škola Online)

Školní metodik prevence

Výběr hlavních činností MP:

 • poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům informace z oblasti prevence rizikového chování
 • nabízí zájemcům odborné a metodické materiály
 • navrhuje opatření k odhalování rizik spojených s výskytem záměrného ubližování, agresivity a závislosti
 • mapuje projevy rizikového chování mezi žáky a navrhuje jejich řešení
 • vede Minimální preventivní program
 • postup při výskytu rizikového chování na naší škole
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce

Kariérové poradenství

Výběr hlavních činností KP:

 • podává žákům a jejich rodičům informace o budoucím uplatnění žáků
 • zajišťuje propagaci školy na základních školách – burza škol
 • zpracovává přihlášky ke studiu na VOŠ a VŠ

Konzultační hodiny:
Každá STŘEDA od 13:05 hod. do 13:50 hod. nebo kdykoli po předchozí domluvě (viz Škola Online)

Kontakty na organizace poskytující pomoc