Informační technologie

maturitní obor 18-20-M/01

Délka vzdělávacího programu a forma studia

Studium oboru informační technologie je čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia.

Pojetí vzdělávacího programu

Studijní obor připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních technologií. Skladba a obsah jednotlivých předmětů je koncipován tak, aby docházelo k získání znalostí z oblasti hardware a software s podporou znalostí z oblasti digitálních médií. Součástí oboru je také vzdělání z oblasti podnikání (účetnictví, management, bankovnictví) se zaměřením na využití podnikatelských aktivit v oblasti informačních technologií. Absolventi jsou schopni připravit jednací i prezentační akce jak po stránce organizační, tak i technické, umí komunikovat prostřednictvím výpočetní techniky a dovedou elektronicky komunikovat s orgány státní správy. Po úspěšném ukončení čtyřletého studia se mohou ucházet o studiu na vysoké škole.

Podmínky přijetí

Přijímací řízení se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT.
Podmínky pro přijetí jsou následující:

  • splnění poviné školní docházky
  • splnění vyhlášených kriterií pro přijetí
  • splnění podmínky zdravotní způsobilosti pro obor (potvrzuje lékař na přihlášce o studium)

Uplatnění

Studijní obor připravuje žáky pro kvalifikovanou činnost v oblasti informačních technologií (s důrazem na praktické dovednosti v software, programování a mediálních dovedností). Absolvent je připravován tak, aby se po absolvování vstupní praxe a odpovídající době zapracování mohl uplatnit ve funkcích středního managementu:

  • v oblasti instalace a správy softwarových aplikací, digitálních médií (grafické objekty 2D, 3D, animace)
  • v oblasti navrhování, realizace, údržby a opravy technických prostředků IT
  • v oblasti návrhu, tvorby a správy webových aplikací a webových stránek
  • v ostatních odděleních firem (logistik, odborný pracovník marketingu apod.)
  • v soukromých subjektech a ve státních organizacích jako kvalifikovaný úředník

Možnosti dalšího vzdělávání absolventa

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku se mohou ucházet o studium na vysoké škole.