Obráběč kovů – Obsluha CNC strojů

učební obor 23-56-H/01

Délka vzdělávacího programu a forma studia

Studium oboru Obráběč kovů – Obsluha CNC strojů je tříleté denní studium zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou v posledním ročníku studia.

Žáci jsou po dobu studia sponzorováni partnerskými strojírenskými firmami.

Obor je podporován Jihočeským krajem.

Pojetí vzdělávacího programu

Během studia oboru obráběč kovů jsou žáci vzděláváni především k tomu, aby získali praktické zkušenosti v oblasti obrábění kovů zaměřené hlavně na obsluhu CNC obráběcích strojů. Nejprve se však seznámí a získají praktické zkušenosti s konvenčními obráběcími stroji. Během studia žáci absolvují pravidelnou výuku odborného výcviku. V rámci studia žáci absolvují také praktickou výuku v partnerských firmách.

Podmínky přijetí

  • splnění povinné školní docházky
  • splnění podmínky zdravotní způsobilosti pro obor (potvrzuje lékař na přihlášce o studium)

Uplatnění

Po vykonání závěrečné učňovské zkoušky mohou být absolventi zařazováni jako obráběči, soustružníci kovů, frézaři kovů, brusiči kovů anebo jako obsluha NC a CNC strojů.

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou učňovskou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studia pro tříleté učební obory navazující na předešlou přípravu. Studium probíhá formou denního dvouletého studia nebo při zaměstnání formou večerního tříletého studia.